Vydání nové revize PowerKey 3.00.0164

27. 07. 2015

Vážení,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 164.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

1. Personální a administrativní správa: 

 • Byla přidána podpora personifikační jednotky RDM880.
 • Byla přidána podpora personifikační jednotky HITAG.
 • Byl upraven dialog pro zadání bezpečnostního kódu kvůli kompatibilitě se systémem Aperio® ASSA ABLOY.
 • Byla opravena funkce čtení karet Desfire s personifikační jednotkou SL032.
 • Byla opravena funkce čtení karet s personifikační jednotkou M8602.

 

2. Docházkové rozpisy a reporty docházky:

 • Byla přidána možnost definice jiného limitu pro rozpoznání dělených směn pro sestavu kontroly zákoníku práce. Limit se zadává přímo do šablony sestavy, ve které musí existovat buňka s názvem ShiftDivider.
 • Byly upraveny limity zadávání hodnot korunových a bodových kont na +-1 000 000,- Kč/bodů a procentních kont na +-10 000 % a to jak na denní tak na měsíční úrovni.
 • Bylo upraveno přepínání sloupce měsíčního salda v případě neaktivované banky přesčasů.
 • Byla přidána možnost povolit nebo zakázat zobrazení osob se schválenou a neschválenou docházkou na měsíční úrovni. Jedná se o položky Zobrazení neschválené docházky a Zobrazení schválené docházky v seznamu operací v uživatelských profilech. Toto oprávnění bylo přidáno i ve výstupech docházky, ale vztahuje se jen na několik základních typů sestav.
 • Bylo opraveno generování sestavy Týdenní přehled, kde se za určitých okolností chybně spojovaly týdny.
 • Byla opravena chyba, která bránila ruční zadávání hodnot do procentních ručních kont.

 

3. Nastavení a výpočet docházky:

 • Byla přidána možnost výpočtu doplňkových a ručních kont na základě pracovních pozic, a to jak pozic přidělených trvale v rámci pracovního poměru, tak i pozic plánovaných na konkrétní dny v modulu plánování. Lze použít dva přístupy:

1/ Nastavit parametr Jen při pozici zdroje ze skupiny Zdroje a přidat zdrojové pozice, které se vybírají na záložce Zdroj vypočítávaného konta.

Parametr Jen při pozici zdroje může nabývat hodnot:

 •  Ne – zdrojová pozice se pro výpočet nepoužije
 •  Jen přidělené pozice – pro výpočet se použije přidělená pozice v aktuálním segmentu pracovního poměru
 •  Jen pozice z plánu – pro výpočet se použije pouze pozice vyplývající z plánu docházky
 •  Přednostně pozice z plánu – pro výpočet se použije přednostně pozice vyplývající z plánu docházky, pokud není    v plánu žádná, použije se pozice přidělená
 •  Přidělené i z plánu – pro výpočet se použijí obě pozice

 2/ Využít pro výpočet parametr Vzorce denního výpočtu, který se definuje ve skupině Výpočet a dále zdrojové pozice, které se uvádějí na záložce Zdroj.

Vzorec výpočtu má tvar JeKategorie(Název pozice, Výskyt), kde:

 • Název pozice – uvádí se zvolený název pracovní pozice na záložce Zdroj
 • Výskyt – může nabývat hodnot:
 1. Plán – pro výpočet se použije pozice vyplývající z plánu docházky
 2. Přidělená – pro výpočet se použije přidělená pozice v aktuálním segmentu pracovního poměru

 Příklad použití:

 JeKategorie(VS,Plán)

 Uvedený vzorec vrátí číslo 1, pokud se v plánu docházky vyskytne pracovní pozice, která má u tohoto konta přidělený název VS. S vrácenou hodnota lze dále počítat nebo ji využít ve funkci iif().

 • V modulu Docházkové registrace lze u typů docházkových registrací zadat parametr Filtr událostí, který způsobí to, že registrace daného typu budou zapisovány výhradně do docházkových listů zvoleného pracovního poměru. Parametr může nabývat těchto hodnot: 
 • Ne – registrace se bude ukládat do aktivovaného pracovního poměru (výchozí způsob výpočtu)
 • Na 1. prac. poměr – registrace se uloží pouze do 1. prac. poměru
 • Na 2. prac. poměr – registrace se uloží pouze do 2. prac. poměru
 • Na dohodu – registrace se uloží pouze do poměru typu DOH
 • Byl přidán nový algoritmus kontroly nepřetržitého odpočinku během 14 dní dle ZP. V modulu Pracovní plány je možné v sekci Kontrola plánovaní aktivovat parametr Vyhodnocení pauz ve 14-ti dnech, který může nabývat hodnot: 
 • Součet všech – do stanoveného limitu (70h) se započte součet všech odpočinků ve 14-ti po sobě jdoucích dnech. Za odpočinek se považuje každá nepřetržitá přestávka v práci v trvání odpovídající minimální délce zkráceného nepřetržitého odpočinku v týdnu (24h)
 • Součet nejvýše dvou – do stanoveného limitu (70h) se započítají pouze dva nejdelší odpočinky ve 14-ti po sobě jsoucích dnech. Za odpočinek se opět považuje každá nepřetržitá přestávka v práci v trvání odpovídající minimální délce zkráceného nepřetržitého odpočinku v týdnu (24h)

Tato úprava se týká jak kontrolní sestavy v MS Excel tak i on-line kontroly při plánování. Důvodem této úpravy bylo zjištění dvou různých výkladů ZP. Výchozí hodnota parametru je nastavena na přísnější variantu (součet pouze 2 odpočinků) a pokud chcete postupovat při kontrole původním způsobem, je nutné tento parametr přenastavit.

 • Byla provedena změna v algoritmu umístění plánované nepřítomnosti do docházkových rozpisů, nově se začátek nepřítomnosti umisťuje s ohledem na zadanou registraci nikoliv na začátek směny.
 • V modulu Pracovní plány byl v sekci Plánování přidán parametr Půldny přizpůsobit docházce. Nastavení parametru má mění způsob výpočtu docházky při zahrnutí kont naplánovaných na 1. nebo 2 půlden. Při nastavení na Ne se časový rozsah půldnů určuje fixně podle rozsahu směny v daném dni. Při na nastavení na Ano se první půlden posouvá těsně před první časový segment zaznamenané docházky a druhý půlden těsna za poslední časový segment zaznamenané docházky.
 • Bylo opraveno generování ročního plánu směn po segmentech.

 

4. Stravovací systém:

 • Byla přidána podpora zásuvky zn. Posiflex pro modul Prodejní pult.
 • Byla přidána podpora jednotky  RDM880.
 • Bylo opraveno čtení personifikačních jednotek při objednávání stravy (nekioskový režim).
 • Byla ošetřena chyba č.94, která se vyskytovala při výdeji stravy přes prodejní pult v okamžiku, kdy nebyly definovány ceny.

 

5. Správa akcí:

 • Byla přidána možnost definovat osnovu či náplň ke každému typu akce. Pokud je osnova vyplněna, automaticky je kopírována do kurzu akce a následně se tato tiskne na prezenční listinu. V rámci kurzu lze tuto osnovu upravovat, původní zadaná osnova u typu akce bude nezměněna.
 • Byla přidána možnost definice vlastní šablony prezenční listiny pro modul Plán kurzů ve formátu DOCX. Šablona se ukládá do databáze systému. Pokud by vás tato funkcionalita zaujala, obraťte se prosím o pomoc s její implementací na technickou podporu.
 • Byla přidána možnost provedení záznamu účasti na kurzu pomocí identifikačního média. Po otevření okna s názvem Záznam prezence je systém připraven snímat přiložené médium pomocí připojené personifikační jednotky. V případě, že je osoba zařazena do kurzu a je úspěšně načten a ověřen kód média, dojde k automatickému vyplnění pole Účast. 
 • Bylo opraveno zobrazení stromu akcí v modulu Typový přehled akcí při aktivaci omezeného přístupu k oblastem.

 

6. Plánování docházky:

Byla přidána možnost zobrazení počtu naplánovaných přesčasových hodin. Zobrazení se aktivuje v Nastavení prostředí v modulu Plánování docházky zatržením pole s názvem Směny zobrazovat včetně plánovaných přesčasů, které je umístěno v sekci Ostatní nastavení

 • Přidání modifikované verze exportu plánu směn (otočený)
 • Byla přidána možnost zobrazení a exportu Netto odpracované doby
 • Byla provedena oprava více měsíčního exportu plánu pro MS Office
 • Byla opravena chyba způsobující pád aplikace při rolování okna.

 

7. Přístupový systém:

 • Byla přidána možnost exportu garanta do sestavy knihy návštěv pro MS Excel.
 • Byla přidána možnost trvalého vypnutí našeptávačů v modulu Kniha návštěv. Provádí se změnou hodnoty v tabulce Option.
 • Byla provedena oprava tisku SPZ na návštěvním lístku v modulu Kniha návštěv.

 

8. Informační kiosek:

 • Byla přidána podpora jednotky  RDM880.
 • Byla přidána podpora jednotek FXnnn připojených pomocí COM portu.
 • Byla přidána podpora čtečky HITAG

 

9. Uživatelé systému:

 • Byla přidána možnost doplnění kódu pro skupinu uživatelů. Využívá se např. při importech.

 

10. Pracovní pozice:

 • Byla přidána možnost doplnit referenční kód pro každou z pozic. Využívá se např. při importu.

 

11. Technické prostředky:

 • Byla provedena integrace přístupového systému Aperio® ASSA ABLOY
 • Byla přidána podpora DESFIRE pro jednotku L700.
 • Byla přidána podpora DALLAS médií pro jednotky P530.
 • Byla přidána podpora pro jednotku M610.
 • Byla přidána možnost definice rozvrhů (schémat) docházkových registrací pro terminály řady ADV. Uživatelům jsou dostupné celkem 3 schémata, která lze aktivovat (a přepínat mezi nimi) ve zvolených časech. Do každého schématu lze přiřadit libovolnou docházkovou registraci.   

 

12. Technická správa a komunikační server

 • Bylo vytvořeno komunikační rozhraní se systémem Aperio® ASSA ABLOY
 • Bylo opraveno čtení 14 bytových kódů pro jednotku P530 a povel pro inicializaci jednotky.
 • Byla opravena chyba v komunikaci při vyčítání dat z jednotek NAM systém (ONI system).
 • Bylo opraveno nastavení dveřního kontaktu u P530.

 

13. Mzdové exporty

 • Byl přidán mzdový export pro systém PrytanIS
 • Byl aktualizován mzdový export systému OKMzdy verze 15.04.08

 

14. Webové rozhraní 2.0

 • Byla přidána možnost editace platnosti hodin v bance přesčasů, obdoba funkce desktop verze, která je dostupná od verze 162.
 • Byla přidána možnost řešení požadavků osob s omezeným přístupem.