Vydání nové revize PowerKey 3.01.0001

30. 03. 2016

Vážení,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.01.0001.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

 1.    Kompatibilita:

 • Byly opraveny tyto funkcionality:

Zobrazení malých fontů při spuštění aplikace přes Remote Desktop.
Možnost zadávání data ve formátu s mezerami (Windows 10).

 

2.    Zabezpečení

 •  Do aplikace databázového instalátoru bylo doplněno několik funkcionalit týkajících se správy SQL účtů, konkrétně se jedná o tyto: 

Změna hesla SQL účtu, který aplikace aktuálně využívá: Toto je asi nejdůležitější funkce, která umožní udržování bezpečnosti hesla v souladu s firemními politikami uživatele, ať už se jedná o sílu hesla nebo jeho pravidelné obměňování. Nastavení nového hesla provede všechny potřebné kroky a není nutné dále nijak zasahovat do konfigurace klientů nebo serveru.


Volba jiného SQL účtu pro připojení aplikace: funkce pro spíše speciální využití. Pomocí ní lze pro připojování aplikace zvolit zcela jiný účet. Toto nastavení ale nijak neřídí oprávnění vybraného účtu a nesprávné použitá povede k nefunkčnosti aplikace.

 
Spárování účtu s uživateli: funkce vhodná při migraci databáze PowerKey mezi SQL servery. Jednoduchým způsobem provede spárování uživatelských účtů databáze PowerKey (pozor jedná se o SQL uživatele, ne uživatele aplikace) se zvoleným přihlašovacím účtem SQL serveru.

 

3.    Personální a administrativní správa: 

 • Byla přidána podpora personifikační jednotky RDM880 (i varianta s ASCII).
 • Byla přidána podpora personifikační jednotky TWN4.
 • Byla přidána možnost rozšíření segmentu pracovního poměru o dvě zákaznická pole ve formě rozbalovací nabídky a dvě zákaznická pole formou volného textu. Rozbalovací nabídky se plní z uživatelsky definovaných pohledů, pohledy musí vždy obsahovat sloupce ItemID, ItemText a ItemSort, přičemž první musí být INT a musí být unikátní, druhé NVARCHAR a třetí jakákoliv hodnota, kterou lze převést na NVARCHAR (nabídka se podle něj řadí). V pohledech nesmí být v žádném ze záznamů hodnota NULL. Popisky polí a přiřazení pohledů se provádí v tabulce Option. Pro pomoc s nastavením prosím kontaktujte technickou podporu.
 •  Byla přidána možnost automatického vyplňování emailové adresy podle záznamu z Active Directory.
 • Bylo opraveno oprávnění pro editaci knihy návštěv.

 

4.    Docházkové rozpisy a reporty docházky:

 • Bylo doplněno oprávnění pro omezení editace denních voleb v docházkových rozpisech.
 • Byly opraveny tyto funkcionality:

Výpočet banky přesčasů při ruční změně data platnosti u konta s nastaveným limitem.
Korekce přesčasů.
Nesmazaný výpočet kont při zrušení dopočtu dnů.
Mizení docházkových registrací při zpracování docházky.

 

5.     Nastavení a výpočet docházky:

 • Byla přidána možnost krácení kont za nestržené přestávky. Parametr „Krátit za nestržené přest.“ ve skupině „Přestávky“ základních kont zajistí zkrácení trvání daného stavu (nepřítomnosti) v době směny o přestávky, které by jinak byly stržené z odpracované doby. Tím se zabrání vykázání přesčasu pouze z důvodu, že nemohla být vykázána přestávka.
 • Byla přidána možnost zakázat strhávání jiných než std. přestávek ze zvolených kont. Jedná se především o procesní bezpečnostní přestávky, které se pak správně vykazují jen při přítomnosti na pracovišti a ne např. v průběhu školení. Toto se aktivuje volbou „Ano, pokud je std. kontem“ u parametru „Strhávat přestávky“ ve skupině „Přestávky“ základních kont (za standardní přestávku se považuje ta, která je zvolena nastavením parametrů pracovního plánu. Za nestandardní ta, která má vybrané odlišné konto v konfiguraci přestávek směny).
 • Byla doplněna možnost jednostranného zkracování úseku trvání konta při zaokrouhlování s posouváním okrajů. Pokud bude parametr „Neprodlužovat sousední“ ve skupině „Zaokrouhlování“ nastaven na ano a zaokrouhlení způsobí zkrácení rozsahu od-do daného úseku, nedojde při tom k rovnoměrnému prodloužení úseku sousedního. Toto nastavení se uplatní především u zaokrouhlování dovolené na půldny, kdy při posouvání okrajů docházelo k navýšení odpracované doby.
 • Pro výpočet docházky na základě plánu směn jsou určeny dva nové parametry. První „Výpočet směn podle plánu“ se nastavuje u pracovních plánů ve skupině „Plánování“, u něj došlo k rozšíření nabídky „ano“/“ne“ o volbu „ano (pevné)“. S tímto nastavením bude při výpočtu vždy použita naplánovaná směna bez ohledu na to, zda existují pro daný den jiné automatické varianty. To má význam při plánování směn bez schvalování (v případě schvalovaných směn se takto výpočet chová vždy). Druhý parametr „Jen při naplánování“ se nastavuje u směn ve skupině „Podmíněné rozpoznávání“. Při volbě „ano“ bude tato směna zahrnuta do automatického výběru jen v případě, že byla plánovaná. Pokud ne, bude ji možné zvolit pouze ručně (a to i v případě, že v daném pracovním plánu figuruje jako standardní nebo automatická). Význam to má především u směn, které nemají vyplněný rozsah a očekává se, že budou upřesněny v rámci plánu.

 

6.    Stravovací systém: 

 • Byla rozšířena funkce import jídelníčku o pole s poznámkou. Lze využít pro informace o alergenech.
 • Byla provedena úprava pořadí výpočtu dotace při propadnutí jídla (nejprve se dotuje jídlo odebrané).
 • Byla přidána možnost prodloužení objednávání jídel pro konkrétní nabídky (např. u minutek).
 • Byla přidána možnost volby sazby DPH ve stravovacím systému. DPH se volí jednak u nabídek jídelníčku (v globální i skutečných šablonách) i u jednotlivých položek zboží. Sazby DPH pro jednotlivá období (tedy včetně historie) jsou uloženy v tabulce pwk.VATRate.
 • Bylo přidáno číslování dokladů (účtenek) a to jak u výdejového pultu tak u příjmu/výdeji hotovosti v účtech strávníků. Čísla účtenek se generují automaticky, číslo dokladu vniká složením pořadí dokladu, řady (dle typu transakce) a aktuálního roku. Pro tisk čísla dokladu v účtence se používá tag <%rn@@@@@@@@@@>.
 • Byla přidána možnost přenosu celkového měsíčního součtu stravenek z docházky do stravovacího systému místo přenosu po dnech. Využité je pro případy, kdy se stravenky do docházky importují ještě z jiného systému nebo se počítají měsíčním vzorcem.
 • Byla přidána funkce tisku účtenek z modulu Účty strávníků
 • Byla přidána možnost automatického výdeje v prodejním pultu. Pokud je u úseku umožněn výdej v prodejním pultu, dojde po identifikaci strávníka k přesunu objednané stravy do prodejního košíku. 
 • Byla přidána možnost aktivace neomezené burzy v rámci jídelny. Pokud je tento parametr aktivní, bude umožněn prodej stravy bez nutnosti objednávky a navýšení počtu volných porcí ( v poli Burza navíc). 

 

7.    Správa akcí:

 • Byla přidána funkce potvrzení účasti na kurzu (záznam prezence) pomocí identifikačního média (k tomu je samozřejmě vyžadována personifikační jednotka připojená k počítači).
 • Byla přidána možnost uložení příloh ke kurzu, tyto přílohy je možné otevřít i ze záznamu akce jednotlivých účastníků kurzu (ale bez možnosti smazání nebo uložení modifikované verze)

 

8.    Plánování docházky:

 • Export plánu do Excelu nyní umožňuje automatické zahrnutí celých týdnů včetně tech, které leží na rozhraní měsíce. Aktivuje se v šabloně sestavy.
 • Byla doplněna možnost schvalování či zamítání požadavků přímo z prostředí plánovacího modulu.
 • Byla přidána možnost plánování ve stavu návrhu (draft). Takto naplánované položky jsou pouze zobrazovány, ale nejsou odesílány ke schválení. K odeslání požadavku dojde až na pokyn uživatele pro změnu stavu z návrhu na regulérní požadavek.
 • Plánování návrhů u kont a směn se nastavuje v parametrech „Počáteční stav požadavků“ ve skupině „Plánování“ kont a směn. Volby parametru mají tento význam:

Pouze návrh – zadaný požadavek bude v režimu návrhu bez jakékoliv vazby do modulu plánování docházky a workflow. Požadavek je dostupný pouze zadavateli. Ten posléze rozhoduje, zda-li se takto zadaný požadavek posune ke schválení nadřízeným.

Požadavek ke schválení – zadaný požadavek putuje rovnou ke schválení nadřízeným.

Schváleno – zadaný požadavek je rovnou označen jako schválený, samozřejmě za předpokladu, že zadavatel má současně oprávnění ke schválení takového požadavku.

Pokud je zvolen typ Draft, vytvoří se návrh plánu, který se automaticky nepřenáší do docházkových rozpisů. Takto vytvořený plán může jeho vlastník označit za úplný a v tomto stavu se již provádí přenos do docházky.

 • Byla přidána možnost omezení práva schvalování požadavků, které spadají do minulosti.
 • Bylo upraveno zobrazení plného jména schvalovatele požadavku.
 • Do plánování kont byla doplněna kontrola výše zůstatku (např. u dovolené) shodně s web klientem. Zatím není možná kontrola vůči zůstatku hodin v bance.
 • Byly opraveny tyto funkcionality:

Byla provedena oprava generování odkazů v emailech s hlášením o požadavcích.

Byla provedena oprava odkazů v emailech určeným vícero vedoucím.

Byla provedena oprava mazání spojených požadavků.

Byla provedena oprava chyby č.91 při otvírání plánu směn.

 

9.    Přístupový systém

 • Zobrazení detailu události na dvojklik
 • Byla přidána možnost aktivace zvukové signalizace při výskytu vybrané události v panelové úloze pro sledování událostí.
 • Byla přidána možnost filtrování v panelové úloze pro sledování událostí.

 

10. Informační kiosek

 • Byla přidána podpora jednotky M2LU_8605.

 

11. Technické prostředky

 • Byla přidána podpora EM karet pro výtahovou jednotku FX.
 • Byla přidána podpora terminálu iClock s tlačítky.
 • Byla přidána podpora jednotek InBio s 26bitovými EM.

 

12. Technická správa a komunikační server

 • Bylo vytvořeno komunikační rozhraní se systémem Aperio® ASSA ABLOY
 • Byly opraveny tyto funkcionality:

čtení 14 bytových kódů pro jednotku P530 a povel pro inicializaci jednotky.

chyba v komunikaci při vyčítání dat z jednotek NAM systém (ONI system).

nastavení dveřního kontaktu u P530.

 

13. Mzdové exporty

 • Byl přidán mzdový export pro systém TES.