Vydání nové revize PowerKey 3.04.0000

20. 02. 2017

Vážení,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.04.0000.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Revize 3.04.0000

logo powerkey cmyk

 

1.    Personální a administrativní správa:

- Byla provedena oprava chyby při současném přeřazení osoby a střediska, kdy docházelo k zaseknutí aplikace. Dtto u uživatelů, seznamu zakázek, typů akcí a sortimentu OOPP.

- Byla přidána možnost zavedení triggeru pro kontrolu duplicitní hodnoty zadané v infopoli a v případě výskytu duplicit vyvolat chybu s libovolným textem hlášení.

 - Byla přidána možnost hledání osob i bez diakritiky – úprava se týká příslušných uložených procedur a není aplikovaná plošně – aktivace je možná  jen na vyžádání.

2.    Docházkové rozpisy a reporty docházky:

- Byla provedena oprava chybného rozsahu směny při výpočtu docházky, kdy při kombinaci plánování směn a neplánování směn docházelo za určitých okolností k zamrznutí plánovaného rozsahu směny při použitá téže směny ve výpočtu bez plánování. 

- Byla přidána možnost tisku měsíční poznámky z docházkových rozpisů do osobního listu.  Aktivace tisku měsíční poznámky v osobním listě se provádí na záložce záhlaví, sekce zápatí, položka Měsíční poznámka.

- Bylo upraveno zobrazení průchodů. načtených z ONI sytému. v informačním okně

3.    Stravovací systém:

- Byla přidána podpora personifikační jednotky SL032

- Byla provedena oprava chyby, která se objevila ve chvíli, kdy se obsluha snažila prodat volné jídlo z burzy přes prodejní pult

 - Byly provedeny úpravy v EET:

 •  Oprava zaokrouhlování
 •  Zakázání automatického propadnutí jídla při aktivované EET u vybraných kategorií strávníků.Strava, která původně propadala nyní zůstává v rezervaci. Propadnutí jídla lze realizovat ručně v modulu Účty strávníků, po provedení propadnutí bude vytištěna účtenka a odeslaná tržba do systému EET. V případě využití aplikace Výdej stravy budou takto rezervovaná jídla označena za propadlá ve chvíli, kdy se strávník přijde vyzvednout objednanou stravu v následujících dnech. Propadlá jídla se vytisknout na účtenku a opět bude provedeno odeslání tržby do systému EET. 

- Byla přidána možnost modifikace odesílání hlášení z jídelny. Do spouštěcích parametrů plánované činnosti "Odeslání hlášení z jídelny" lze zadat referenční kódy reportovaných výdejových úseků, např.: /TsRef=OBED /TsRef=SNID

 - Byla přidána podpora EET. Nasazení a aktivace EET je popsána v samostatné dokumentaci. 

  4.    Správa akcí a OOPP

- Byla přidána možnost hromadného výběru a tím i přidání osob do kurzu.

- Systém správa akcí byl rozšířen o následující funkce: 

 • Možnost hromadného ukládání přílohy při vložení přílohy v hromadném zápisu o konání v modulu Akce typů.
 • Možnost zobrazení příloh u konání akce i při zákazu editace samotného zápisu o konání. Toto nastavení se aktivuje v rámci uživatelských profilů.
 • Možnost aktivace zobrazení starších verzí akce při přidání nového konání. Toto se aktivuje přímo v tabulce pwk.Option na řádku 5902.  Pokud je hodnota v OptionValue 0, tak se nenabízejí (shodně s původním chováním). Pokud N>0, nabízejí se verze, jejichž platnost skončila nejvýše N dní před zadaným datem konání.
 • Dialog pro obsazení kurzů byl rozšířen o sloupce nákladové středisko, kmenová pracovní pozice a další info, které zobrazuje zvolené infopole, které se volí v tabulce pwk.Option. Dále bylo umožněno filtrování seznamu pomocí zápisu do polí nad jednotlivými sloupci. 

- Byla provedena oprava chyby duplicitního vložení akce do matice akcí.

  5.    Plánování docházky 

- Byla přidána podpora vícejazyčné legendy v modulu Plánování docházky. 

- Byla provedena oprava stavu schválení požadavku. Při změně směny do minulosti zůstával požadavek ve stavu čekajícím na schválení, přestože bylo povoleno automatické schválení.

- Byly upraveny možnosti emailových hlášení ze systému Správa požadavků, v nastavení prostředí byly přidány tyto funkce: 

 • Stylování pro webové poštovní klienty – HTML formát nepoužívá CSS blok pro stylování, styly se zapisují přímo k jednotlivým tagům. Toto je z důvodu, že weboví klienti (např. gmail) CSS blok nezpracuje korektně a mail je pak špatně formátovaný. Při tomto nastavení je potřeba upravit i formáty zpráv na zbývajících dvou záložkách.
 • Odesílat vedoucím i pracovníky s omezeným přístupem – při odesílání zpráv není technicky proveditelné zjišťovat, zda má uživatel, kterému se zasálají zprávy jako vedoucímu, práva na editaci osob s omezeným oprávněním. Proto je doplněna alespoň tato globální volba. Pokud je zatržená, vedoucímu se posílají i požadavky jeho podřízených, ke kterým má omezený přístup (což může být i on sám), pokud nebude zatržená, tyto požadavky se vůbec nepošlou. Odeslání požadavku ani nastavení této volby neovlivní možnost schválení či zamítnutí požadavku, tam už se program plně řídí oprávněním daného uživatele.
 • Odesílat pozvánku na událost – při odesílání emailů zaměstnancům o novém schválení požadavku se zasílá i pozvánka do kalendáře. Zasílá se pouze jednou bez ohledu na to, zda v rámci dávky „Report požadavků pro zaměstnance“ nebo „Report požadavků pro zaměstnance (při změně)“. Odesílá se i při schváleném zrušení pro zrušení události v kalendáři. U půldenních událostí se použije přesná polovina rozsahu plánované (nebo když není, tak std. směny), přestávky ani fond se nezohledňují.

 - Byla provedena oprava chyby, kdy uživatel s právem schvalování nemohl smazat konto naplánované na více dnů (místo toho zadal požadavek ke zrušení). 

- Bylo provedeno rozšíření reportu Detailního plánu směn o drafty a neschválené požadavky kont.

 6.    Přístupový systém 

- Byla přidána možnost tisku více návštěvních lístků z každé technické oblasti zvlášť. Návštěvní lístek se nahrává ve formě rtf šablony přímo do databáze, tabulka pwk.Option.

 - Byla přidána možnost aktivace filtru osob s plánovanou nepřítomností v modulu Evidence přítomnosti. Zároveň byla provedena oprava tisku seznamu osob ze stejného modulu.

 7.    Správa návštěv

- Byla provedena oprava zobrazení průchodu návštěvníka

- Byla přidána možnost tisku více návštěvních lístků z každé vrátnice zvlášť. Návštěvní lístek se nahrává ve formě rtf šablony pomocí dialogu v modulu Definice vrátnic.

 8.    Technická správa a komunikační server 

- Byla přidána nová panelová úloha,  která se přidává na plochu pomocí rozšířené konfigurace, podobně jako úloha pro sledování průchodů či poznámkový blok. Po spuštění rozšířeného konfiguračního módu je nutné spustit úlohu Konfigurace plochy a poté ze skupiny Technická správa umístit na plochu okno úlohy s názvem Spouštění komunikačních plánů. Toto vybrané okno je možné umístit kamkoliv na zvolené ploše a upravit jeho velikost. Pak již stačí pouze uložit změny a konfiguraci ukončit.

V nově přidaném okně se zobrazí seznam komunikačních plánů, které mají nastaven příznak Rychlé spouštění. Zároveň je možné definovat u každého kom. Plánu operátora, který bude mít tento plán k dispozici, v takovém případě je ale nutné zakázat Neomezený přístup k plánům v profilu uživatele a to ve skupině Technická správa -Spouštění komunikačních úloh. 

- Byla přidána možnost spouštění dávky JetCustN.bat pomocí komunikační služby. Soubor musí být umístěn v Binu, ze kterého se spouští služba Jet Service, N v názvu označuje číslo dávky. V komunikačních plánech musí být nastavena úloha typu Zpracování dat na serveru – Uživatelská dávka 1 ..3. 

- Byla přidána podpora vícejazyčných názvů i zkratek registrací, informačních textů a položek v docházkových informacích pro terminál iClock.

- Byla přidána možnost definovat seznam operátorů k jednotlivým komunikačním úlohám

- Byla upravena komunikační úloha čtení dat z ONI systému, duplicitní záznamy se nyní ignorují

9.    Mzdové exporty

- Byl přidán mzdový export pro systém MAGMA 

- Byla provedena úprava mzdového exportu DTG: 

 •  V nastavení sestavy lze zadat znak pro desetinný oddělovač, výchozí volba je znak čárky 
 •  Byl upraven export v intervalech s kombinovaným mzdovým kódem "pro_celé_dny.pro_části dnů"

- Byly provedeny opravy chyb v exportech pro systémy: 

 •  Avensio
 •  Perm
 •  6KVEMA
 • QI