Vydání nové revize PowerKey 3.06.0000

11. 03. 2018

Vážení uživatelé,

Na stránkách technické podpory je připravena ke stažení revize 3.06.0000.

VSTUP NA STRÁNKY TECHNICKÉ PODPORY

 

Dále je uveden přehled nejdůležitějších změn:

Revize 3.06.0000

logo powerkey cmyk

 

1.    Rozšíření instalačního balíku

Do instalačního balíku přibyl nový výdejový systém, vybrat lze pouze při instalaci přes PwkSetup_3_06_0000.exe.

 • Tento modul je vázaný na licenci a využitý stravovací systém.

2.    Osobní údaje a administrativní správa

Očištění zadávaných textů o CRLF v personální a administrativní správě

 • Při kopírování dat například z Excelu neukládá odřádkování na konec řetězce

3.    Docházkové rozpisy a reporty docházky

Kontrola přečerpání ročního konta při 0 nároku

 • Pokud je roční nárok hodin i dní roven 0, nekontroluje docházka přečerpání a nezobrazuje varování v horním přehledu. Po úpravě se tato kontrola zapne v případě, že je hodnota 0 v uznaném (!) nároku ručně zadaná (nebo importovaná) - CorrectionFlag v AttnYear_Account má pak nastavený bit 0 nebo 1 (tj bitová hodnota 1 nebo 2)

Změna zápatí v osobním tiskovém listu

 • Přes Option 3211 lze nahradit text "Nadřízený:" v zápatí osobního listu čímkoliv jiným (textem z OptionString)

Druhá poznámka a příloha u dne

 • Úprava je zavedena přímo do modulu Docházkové rozpisy. Po výběru konkrétního zaměstnance se v dolní části na přepínači Denní rozpis u každého dne zobrazí možnost zadání druhé poznámky s nadpisem „Důvod přesčasu“. Druhou částí úpravy je možnost přidání souboru – přílohy ke každému dni.
 • Přílohy lze ukládat i do druhé samostatné databáze na stejném SQL serveru
 • Název sloupce pro zadávání má výchozí hodnotu Důvod přesčasů, v případě změny je hodnota uložena OptionString v tabulce pwk.Option, kde OptionID = 2910

Omezení seznamu měsíců v docházce

 • Nově přidaná oprávnění v přehledu docházky a výstupech docházky a parametrech pro webové rozhraní:
  • Zobrazení starších měsíců - jsou zobrazeny jen měsíce od aktuální-N2 dále
  • Zobrazení všech měsíců - jsou zobrazeny všechny měsíce z AttnMonthStatus
  • pokud jsou obě zakázaná, jsou zobrazeny jen měsíce od aktuální-N1 dále
  • N1 je v OptionValue pod OptionID=2911
  • N2 je v OptionValue pod OptionID=2912
  • Pozn.:
   • Pokud by omezení vedlo k prázdnému seznamu měsíců, bude vždy zobrazen poslední měsíc z AttnMonthStatus (může nastat např. 1 den v měsíci před zpracováním docházky)
   • Ve výstupech docházky si každý modul řídí seznam zobrazeným měsíců sám. Funkcionalita je doplněna jen do std. tištěných a Excelovských výstupů,
   • Úprava není ve mzdových výstupech a zakázkových sestavách. V univerzálním exportu se projeví jen u sestav používajících jak vstup výběr měsíce ze seznamu.

Oprava nefunkčních parametrů znevýhodnění u směn

Oprava nefunkčních týdenních výpočtů

Oprava chyby při výběru zaměstnanců u některých sestav

Zrychlení týdenních výpočtů

4.    Nastavení a výpočet docházky

Náhodné generování registrací – parametr v docházce Náhodný rozptyl (min)

 • Způsobí, že generované příchody a odchody jsou náhodně posunuté před začátek (za konec) směny o 0 až zadaný počet minut. Samozřejmě za podmínky, že tam není žádná další registrace, posun pak bude omezen max. 2 minuty po (před) časem této další registrace. Pokud je parametr nevyplněný nebo 0, zůstává generování jako dosud.

Párování událostí v 1 minutě – parametr Ignorovat pár v 1 min (ANO/NE)

 • Pokud je nastaven na „Ne“, platí současné pravidlo:
  • Pokud jsou sousední události načtené ze shodné jednotky a druhá je <60s od první, tak se použije jen druhá s časem první
  •  Pokud jsou sousední události načtené z různých jednotek a druhá má minutový údaj shodný s první, tak se použije jen druhá s časem první
  • Pokud je nastaven na „Ano“, dochází k modifikaci:
   •  Je-li nastaveno u první ze sousedních registrací, nic se nemění
   • Je-li nastaveno u druhé ze sousedních registrací a výše uvedený algoritmus nařizuje výmaz první registrace, smaže se i druhá (tzn. ani jedna ze sousedních registrací se neobjeví v docházce)
   • Prakticky se parametr nastaví pouze k příchodové registraci pro problémové krátké výběhy z firmy (do jedné minuty)

Zpracování nočních směn po příchodu

 • Dva nové parametry, které mají smysl nastavovat hlavně k registraci Příchod. Parametry určují, zda se bude daná registrace brát v potaz v případě zpracování směny
 • Pokud od ní uplynulo max: Počet hodin, které uplynuly maximálně od poslední předchozí registrace. Má smysl nastavovat délku maximální délky směny, která může nastat + počet hodin přesčasů (14 hodin znamená 12h směna + 2h přesčas)
 • Pokud nastala později než: Čas registrace, která se má ignorovat, pokud nastala v daném čase. Po 18:00 znamená, že se budou brát pouze registrace příchodu po 18 hodině (respektive ignorovat pro zpracování). Opět má smysl nastavit pouze čas nejdřívějšího příchodu na noční směnu.

Při fondu 0 lze nastavit, aby se zobrazovala chyba ve dni, pokud zaměstnanec nemá registraci

5.    Evidence přítomnosti

Rozšíření oprávnění evidence přítomnosti o plný přístup na druhé úrovni

 • Pokud je v evidenci přítomnosti oprávnění "Neomezený pers. přístup na 2. org. úrovni" a není "Neomezený personální přístup", zobrazí aplikace všechny pracovníky všech středisek, které mají společnou druhou úroveň (tj 1. pod rootem)
  • s přihlášeným osobním číslem (při osobním přihlášení)
  • s kterýmkoliv střediskem či osobou, ke které má přístup přihlášený uživatel (při uživatelském přihlášení)

Úprava přítomnosti v zónách

 • Pokud má účet pro os. přihlášení nastavený pro přehled přítomnosti v zónách neomez. pers. přístup, nemělo to vliv. (na rozdíl od docházkové přítomnosti). Po úpravě už se přehled chová shodně s docházkou.
 • Je nutné případně upravit oprávnění po aktualizaci na tuto verzi.

Oprava zobrazení plánovaných kont

 • Již se zobrazují korektně plánovaná konta v evidenci přítomnosti při plánování na konkrétní čas
 • V případě celo/půl denních náhrad se zobrazují ve 2 dnech

6.    Plánování docházky a workflow

Rozšířené odesílání pozvánek z plánování o funkci Out of Office.

Oprava chyby kontroly ZP při změně směny

7.    Správa akcí a OOPP

V rámci modulu Personální přehled akcí by přidán sloupec Verze, který zobrazuje poslední číslo verze akce, kterou osoba absolvovala.

 • V případě, že verze není u akce zadána, sloupec je prázdný.
 • V šabloně TrainDetail.xltx je možné přidat sloupec TypeVersion

Oprava chyby generování ID při zadávání kódů OOPP

Oprava ukládání atributů u zápisu fasování OOPP

Doplnění filtru ve výstupních sestavách o tlačítka Vše/Nic

Doplnění plánovaného kurzu do exportu Detailní přehled školení a Detailní přehled konání školení. Sloupec v šabloně má název "PlannedDate"

V plánování kurzu zobrazit u zaměstnance plánovanou směnu

 • plánovaná směna:
  • neznámá - žlutě
  • částečně se překrývá s kurzem - žlutě
  • je úplně mimo kurz nebo je plánované volno - červeně
  • kurz je celý ve směně – zeleně
  • plánovaná absence:
   • zasahuje do kurzu - červeně
   • možná zasahuje do kurzu (půldny bez určené směny) - žlutě
   • nezasahuje do kurzu - zeleně

8.    Stravovací systém

Rozšíření možnosti načítání osob do prodejního pultu přes čárový kód. Načítání probíhá s oříznutím čárového kódu. Příklad: Čárový kód je STR123456 u strávníka je zadaný kód média 123456 ve formátu čárový kód – systém při načítání odstraní prefix. 

Oprava volby RTF formátu pro ruční odeslání hlášení z jídelny

 • V nastavení jídelny je volba formátu hlášení RTF/HTML. Pokud hlášení odešlu ručně z modulu přehledu kuchyně, odesílalo se vždy jako HTML. Po opravě respektuje nastavení jídelny.

Oprava řazení v přehledu Souhrnné počty podle jídel

 • V přehledu se mohla řadit jídla jinak než podle pořadí nabídek v šabloně (nastávalo při nulovém počtu kusů).

Zrychlení generování účtenek ve stravě

Oprava střediskového přehledu stravy do Excel

 • V určitých případech se do sloupce Koncový zůstatek kopírovala hodnota z předchozího řádku

9.    Správa návštěv

Oprava chyby našeptávání navštívených

Podpora EM4100 ve správě návštěv

10. Kniha návštěv

Nově doplněno pole "+ návštěvníků", zároveň přidáno na návštěvní listky (tag "pocet"), tisk a export do Excelu (name="ExtraVisitors")

Rozšíření našeptávače o možnost volitelných polí pomocí OptionID 4014

 •           v nejnižším bitu pořadové číslo pole (viz výše) pro 2.sloupec našeptávače (0=prázdný)
 •           v druhém bitu pořadové číslo pole (viz výše) pro 3.sloupec našeptávače (0=zobrazuje se středisko)

Rozšířena kniha návštěv o PIN kódy a automatické ukončení návštěv

 •  Na databázi je potřeba nastavit OptionValue pro OptionID
  • 4015 -- UserID který bude uvedený jako ukončovatel návštěv
  • 4016 -- od času [min] -> k půlnoci (dnešní 60=1:00)
  • 4017 -- do času [min] <- od půlnoci (dnešní 1380=23:00)
  • Časy jsou jako pojistka proti náhodnému spuštění ukončení návštěv během dne.
  • Vytvořit novou úlohu pro ukončování návštěv
   • Úloha pro automatické ukončení návštěv se jmenuje "Ukončení přítomných návštěv"
   • Pole pro tisk jména karty na návš. lístku se jmenuje "karta"
   • PIN se zadává přes možnost zadání PINu u osoby v personální správě. Tato osoba musí být v oblasti pro knihu návštěv. Práce s knihou návštěv je standardní.  Do exportu jde pak název osoby, ne číslo pinu. Název osoby musí tedy obsahovat číslo PINu, pokud má být v tisku.

11. Technická správa a komunikační server

Podpora terminálu Tetronik M5

 • Terminál s typovým označením "Docházkový terminál M5" se přidává přímo pod uzel "TCP/IP rozhraní". U TCP/IP se zadává jen IP adresa a port, nastavení terminálu je běžné, hodně podobné jako u iClocku.

Multiformátové čtení karet z TWN4

 • Při výběru personifikátoru "TWN4 (EM+Mifare/DESFire)" bude Pwk číst současně kartu EM a Desfire. Lze použít jen s duálními kartami (pokud je přiložen jen jeden typ, čtení neproběhne do konce)

Doplnění telefonních čísel do systému 2N

Oprava chyby 91 při spuštění komunikační služby PowerKey Jet

Úprava čtení RFID v klid. stavu pro iClock

Úprava timeoutu pro ADEM31

12. Mzdové exporty

Nový mzdový export do systému Flores

Rozšíření exportu pro systém Magma o výběr zaměstnavatele

Rozšíření mzdového exportu ByznysWin o bodová konta

Úprava exportu do ESO9

 • Prefix D u nehodinových ručních kont vnutí uložení údaje do sloupce dnů. Pokud má konto větší měsíční hodnotu než 99.99 tak se nevyexportuje (omezení vyplývá z datového typu pole pro dny v importu ESO). V takovém případě po dokončení export ohlásí, že nebyl kompletní.

Doplnění pořadí PP do mzdového exportu IIS

 • Na 7. pozici se již exportuje pořadí pracovního poměru (pouze 1 číslo)
 • Zdrojem je Pořadí poměru z personální správy na záložce Docházka u zaměstnance

Doplnění exportu 6K o bodová konta

 • Hodnota bodových kont se exportuje do sloupce DNYnnnn, aniž by bylo něco potřeba speciálně nastavovat. Jediné omezení spočívá v datovém typu pole, který umožňuje exportovat jen hodnoty -99.99 až +99.99. Pokud se v datech objeví hodnota mimo rozsah, údaj se nevyexportuje a na konci exportu je zobrazeno hlášení (ale bez uvádění detailů).

Oprava exportu Elanor

 • Oprava chyby overflow při čísle dávky > 32767

Rozšíření exportu Target2100 na externí pracovníky