Sestavování jídelníčků

Volitelný počet výdejových úseků (oběd, večeře, noční strava)

Objednávat i vydávat stravu je možné v jednom i více zcela nezávislých blocích, tzv. úsecích. Každý z těchto úseků má vlastní časové nastavení pro objednávání i výdej stravy.

Volitelný počet chodů ke každému z výdejů

V každém výdejovém úsek lze používat jiný počet chodů jídla. Každý z chodů může být objednávaný volitelně, objednávaný povinně, objednávaný v závislosti na jiném chodu nebo být jen informativní součástí jídelníčku.

Volitelný počet nabídek pro každý chod

Pro každý chod je možné nabízet výběr z jiného počtu jídel (tzv. nabídek). U každé z nabídek v chodu lze nastavit, zda musí být v jídelníčku zadána vždy nebo jen v případě potřeby. Zároveň je možné pro jednotlivé nabídky zadat ceny a dotace, a to jak společně pro všechny kategorie strávníků, tak i pro každou kategorii samostatně.

Volitelný počet a typ částí pro výběr z databáze jídel

Každá nabídka může být sestavena ze zvoleného počtu součástí z databáze jídel (jednu nabídku hlavního chodu lze např. sestavit z vlastního jídla a přílohy), opět je možné předvolit, které části je nutné povinně vyplňovat a které ne.

Kompletní sestavování chodů, nabídek a součástí nabídek pomocí šablon

Veškerá pravidla na úrovni výdejového úseku (tzn. počet a nastavení chodů, počty a nastavení nabídek v jednotlivých chodech, způsob sestavování nabídek apod.) jsou seskupována do tzv. šablon, které ale nemají přímý vztah ke konkrétním úsekům. Místo toho se pro každý definovaný úsek se volí, podle které šablony se bude jeho jídelníček sestavovat, a to samostatně pro každý den v týdnu (po-ne) s odlišením dnů státního svátku. Pro jeden výdejový úsek v jednom dni je možné povolit i více různých šablon a vlastní výběr provést až v okamžiku sestavování jídelníčku.

Přehled opakování jídel v jídelníčku

Při ručním sestavování jídelníčku je každého vkládaného jídla zobrazeno, před kolika dny bylo použito naposledy a kolikrát bylo použito za poslední 3 měsíce

Souhrnný přehled jídelníčků

Pro rychlou orientaci již hotových jídelníčků je úloha sestavování doplněna o přehledové okno, zobrazující stav jídelníčků v celém týdnu.

Zobrazení cen jednotlivých nabídek s možností editace

V sestaveném jídelníčku jsou zobrazeny šablonou předepsané ceny jednotlivých nabídek s možností editace.

Možnost sledování výrobních cen

Při ručním sestavování jídelníčku lze pro jednotlivé nabídky sledovat výsledné výrobní ceny v porovnání s cenami prodejními. Samozřejmě za podmínky, že jsou výrobní ceny zadané v databázi jídel.

Možnost importu jídelníčků

Jídelníčky je možné importovat ze souborů dodávaných externím dodavatelem stravy.

Proces schvalování jídelníčků

Uveřejnění jídelníčků je podmíněno schválením, program umožní schválit pouze jídelníček sestavený podle zadaných pravidel.

Tisk jídelníčků

Program obsahuje funkci tisku jídelníčku po celých kalendářních týdnech.